Illustrations > Yokai

Yokai trilogy case

Yokai trilogy
Yokai Trilogy case cover
Digital
2021

Yokai Trilogy case for the Arrow Video blu-ray set of the 1968-9 yokai trilogy plus the 2005 Takashii Miike film GREAT YOKAI WAR.